Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů  GDPR

dle Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) o ochraně osobních údajů

 Tento dokument obsahuje informace týkajících se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky webových stránek graffishing.cz. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro všechny osoby, které poskytly své osobní údaje na stránkách webu graffishing.cz.
Provozovatelem webových stránek graffishing.cz je David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,IČ: 75672201, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov.

 Vysvětlení pojmů
Osobní údaje – jakákoliv informace týkající se subjektu údajů: jméno, příjmení, email, obchodní firma, adresa, IČ, DIČ, telefonní spojení.

 Subjekt údajů – každá fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjetem údajů nejsou právnické osoby.

 Správce - David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,IČ: 75672201, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov (dále jen správce)

 Poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je zcela dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které subjekt údajů sám poskytne, zejména při jejich vyplnění některého z formulářů na webových stránkách graffishing.cz.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů. Bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být některé služby řádně poskytnuty a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluje subjekt údajů dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění)   firmě David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,IČ: 75672201, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov (dále jen správce) a to:

 a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa doručení

 b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;

 c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne přihlášení (s tím, že každá další realizovaná objednávka tuto 3 letou dobu prodlužuje)

 d) subjekt údajů si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči firmě David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,IČ: 75672201, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov učiněno písemně, telefonicky, emailem.

 e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

 Zpracování a ochrana osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí osoby zachovávající mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích.
Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněné přístupovými hesly.
Vaše osobní údaje se uchovávají v případě webových stránek graffishing.cz po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajům,  maximálně však po dobu 3 let od přijaté objednávky. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů se vaše osobní údaje nenávratně vymažou či skartují.

 Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím
Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů se tato chyba opraví.
Pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracování osobních údajů se provádí v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, je jeho právem požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo vymazání osobních údajů.

 Závěrečná ustanovení
Odesláním formuláře na webu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.