Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)  INTERNETOVÉHO  OBCHODU  GRAFFISHING.CZ

Vymezení pojmů

Tyto VOP vymezují a upřesňují vztahy, práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je jako prodávající pan David Lužný , se sídlem Plumlovská 3614 – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB, 796 04, Prostějov, IČ: 75672201, DIČ: CZ8208093498 (dále jen „Prodávající“) a pan František Lužný CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB, se sídlem Plumlovská 3614, 796 04, Prostějov, IČ: 65771648, DIČ: CZ6209241170  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

V souladu s právním řádem České republiky jsou uzavřeny veškeré smluvní vztahy. V případě, že smluvní stranou je spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Další informace jako kontakt a další o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.graffishing.cz .

 

 Kupujícím je míněn spotřebitel nebo podnikatel.

 • Spotřebitelem je člověk, který mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo výkonu svého povolání uzavírá smluvní vztah s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel a za podnikatele se považuje i osoba, která tvoří smluvní vztahy související s vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, nebo také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP internetového obchodu Graffishing.cz, kdy tyto VOP jsou nedílnou součástí, kdy tvoří sdělení před uzavřením smluvního vztahu a taktéž i reklamační řád, kdy na tyto dokumenty byl upozorněn a s těmito dokumenty výslovně souhlasí v plném rozsahu, v momentě odeslání objednávky.
 • Na kupujícího koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají sebemenší práva na užívání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo kohokoliv ze smluvních partnerů prodávajícího, pokud toto v daném případě není jinak sjednáno zvláštní smlouvou.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím, a v případech, kdy zboží se již přestalo vyrábět nebo se momentálně nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele onoho zboží. Prodávající si též vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, když na webových stránkách e-shopu je chybně zadáno zboží včetně jeho cen, které vzniklo mimo vůli prodejce (přenos dat, útok hackerů apod..).  Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Délka záruky pro koncového spotřebitele:

Na veškeré zboží pro koncové spotřebitele zakoupené u naší firmy poskytujeme záruku 24 měsíců (nikoliv na IČO). Někteří dodavatelé pro koncové zákazníky nám poskytují záruku 24 měsíců. Pokud nám dodavatel (výrobce) poskytuje záruku pouze 12 měsíců, dalších 12 měsíců poskytuje firma Grafishing&hunting  David Lužný.

Délka záruky pro firmy, nákup na IČO:

Na veškeré zboží pro firmy nebo živnostníky poskytujeme záruku 12 měsíců (nákup na IČO).

 

Sdělení a prohlášení před uzavřením smlouvy

Prodávající prohlašuje, že

 • náklady na prostředky komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, a tedy prodávající si neúčtuje žádné jiné poplatky. Toto prohlášení se netýká příp. smluvní přepravy),
 • ceny zboží jsou na internetového obchodu Graffishing.cz uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Cena za dodání zboží se liší podle zvoleného typu přepravy, poskytovatele přepravy a způsobu úhrady, kdy v případě osobního odběru na Plumlovské ulici 3614, 796 04, Prostějově je účtován náklad 0,- Kč;
 • trvá na úhradě kupní ceny za sjednané zboží před převzetím tohoto plnění Kupujícím od prodávajícího, pokud je Kupujícím spotřebitel, má tento spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, a to v zákonem stanovené lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  kupní smlouvu, dnem převzetím zboží, přičemž akt odstoupení musí zaslat na doručovací adresu prodávajícího, případně může využít formulář určený pro odstoupení od sjednané smlouvy na stránkách internetového obchodu Graffishing.cz;
 • spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, spotřebitel je povinen zajistit navrácení zboží a uhradit náklady spojené s tímto navrácením na provozovnu prodávajícího, a i jestliže se jedná o smluvní vztah uzavřený prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, uhradit náklady, které byly nebo budou spotřebitelem vynaloženy k navrácení zboží, i v případě, jestliže dané zboží nemůže být vráceno z důvodu své povahy obvyklou poštovní cestou,
 • spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 • smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího,
 • v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Kupní smlouva

Pokud se stane kupujícím spotřebitel, návrhem (nabídkou) k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách internetového obchodu Graffishing.cz. Kupujícímu může při vytváření objednávky asistovat pracovník internetového obchodu, ať už přímo na pobočce, po telefonu nebo přes email. Než Kupující závazně potvrdí objednávku na webu prodávajícího, má kupující právo libovolně měnit jak požadované zboží, způsob dopravy a i způsob úhrady za zboží. Má také právo zkontrolovat všechny sdělené údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bez prodlení potvrdí kupujícímu informativním e-mailem (potvrzení) na zadaný e-mail kupujícím, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklý smluvní vztah (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Přílohou tohoto emailu (potvrzení) je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu internetového obchodu Graffishing.cz.

Veškeré smluvní vztahy a i případné spory, které vzniknou na základě smluvního vztahu, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Pokud prodávající má zboží, které je předmětem kupní smlouvy odeslat, prodávající toto zboží odevzdá kupujícímu tím, že předá sjednanému dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit veškerá práva z přepravní smlouvy vůči dopravci a prodejce tedy odevzdá kupujícímu – spotřebiteli zboží jakmile mu věc předá dopravce.

Prodejce předá ať už prostřednictvím přepravcem nebo sám kupujícímu předmět koupě v sjednaném množství, jakosti a provedení.

Dále si také prodejce vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ nebo „Na dotaz“ a v případě, že zboží, které je předmětem objednávky, již není možné dodat toto zboží nebo nahradit jiným podobným modelem pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Odpovědnost a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíční doby od převzetí, bude se mít za to, že byla již při převzetí vadná.

Kupující má nárok uplatnit právo z vady na zboží, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí , ale toto právo se však netýká:

 • u věci prodávané s nižší cenou, kdy tato cena byla sjednána z důvodu vady zboží,
 • u věci již použité, kdy vada se projeví v odpovídající míře opotřebením nebo jejím používáním, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo
 • pokud to vyplývá z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupujícímu byla před převzetím věci vada u zboží známa, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Pokud má věc vadu, a tato věc je prodávána za nižší cenu nebo jedná-li se o věc použitou, má kupující právo na přiměřenou slevu místo výměny věci.

Další práva a povinnost stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodejce. 

Práva kupujícího odstoupit od smlouvy

Jsou-li k uzavření kupní smlouvy použity prostředky komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Tedy odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14dní od doručení posledního zboží plynoucího ze smluvního vztahu.

Prodávající dává možnost spotřebiteli odstoupit od smluvního vztahu prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, které spotřebitel nalezne na stránkách internetového obchodu prodejce kamofish.cz a ten toto odstoupení potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Spotřebitel tento formulář zašle na adresu elektronické pošty výše zmíněného internetového obchodu.

Spotřebitel může také odstoupit korespondenčně, a to na adrese David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nemůže být chápáno jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Pokud tedy odstoupí spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodejce obdržel, a to na náklady spotřebitele. Pokud to již není možné (např. v době 14 denní lhůty bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. V případě, že je vrácené zboží poškozeno úplně nebo jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodejce je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodejce spotřebiteli vrací jen kupní cenu sníženou o prokázané škody na zboží.

Spotřebitel by měl zboží vrátit úplné, s veškerou dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal od přepravce.

Od Kupní ceny, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající odpočíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smluvního vztahu s prodávajícím, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky za zboží spotřebiteli dříve, než spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

Pokud jsou se zbožím poskytované dárky, bere spotřebitel na vědomí skutečnost, že je darovací smlouva mezi prodejcem a kupujícím uzavřena s podmínkou, kdy v případě spotřebitel využije práva na odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnost a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím z kupní smlouvy vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o které se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Pokud není dobře možné vydání předmětu bezdůvodného obohacení, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny těchto dárků.

 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

Ochrana osobních údajů  GDPR

dle Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) o ochraně osobních údajů

 Tento dokument obsahuje informace týkajících se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky webových stránek graffishing.cz. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro všechny osoby, které poskytly své osobní údaje na stránkách webu graffishing.cz.
Provozovatelem webových stránek graffishing.cz je David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,IČ: 75672201, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov.

 Vysvětlení pojmů
Osobní údaje – jakákoliv informace týkající se subjektu údajů: jméno, příjmení, email, obchodní firma, adresa, IČ, DIČ, telefonní spojení.

 Subjekt údajů – každá fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjetem údajů nejsou právnické osoby.

 Správce - David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,IČ: 75672201, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov (dále jen správce)

 Poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je zcela dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které subjekt údajů sám poskytne, zejména při jejich vyplnění některého z formulářů na webových stránkách graffishing.cz.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů. Bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být některé služby řádně poskytnuty a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluje subjekt údajů dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění)   firmě David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,IČ: 75672201, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov (dále jen správce) a to:

 a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa doručení

 b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;

 c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne přihlášení (s tím, že každá další realizovaná objednávka tuto 3 letou dobu prodlužuje)

 d) subjekt údajů si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči firmě David Lužný – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB,IČ: 75672201, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov učiněno písemně, telefonicky, emailem.

 e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

 Zpracování a ochrana osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí osoby zachovávající mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích.
Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněné přístupovými hesly.
Vaše osobní údaje se uchovávají v případě webových stránek graffishing.cz po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajům,  maximálně však po dobu 3 let od přijaté objednávky. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů se vaše osobní údaje nenávratně vymažou či skartují.

 Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím
Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů se tato chyba opraví.
Pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracování osobních údajů se provádí v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, je jeho právem požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo vymazání osobních údajů.

 Závěrečná ustanovení
Odesláním formuláře na webu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.

 Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího mohou zákazníci uskutečnit: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 12:00 hodin ve dnech pondělí až pátek.

Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 36 hodin. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky.

Ceny dopravy pro ČR a pro SR je dle aktuální tarifu přepravní společnosti 

Kupující je povinen zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky při jejím dodání, zda-li souhlasí počet balíku, neporušenost balení balíku podle přepravního listu, kterým disponuje přepravce. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, která neodpovídá kupní smlouvě tím, že zásilka je např. poškozená nebo neúplná. Pokud takto poškozenou zásilku Jestliže kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nutností provést soupis poškození v předávacím protokolu přepravce. Dále tuto poškozenou zásilku oznámit emailem na adresu reklamace@kamofish.cz nebo poštou na adresu sídla prodávajícího spolu s předávacím protokolem přepravce.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Kupujícího nezbavuje práva věc reklamovat dodatečně pro neúplnost nebo vnějšího poškození zásilky, avšak dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruční podmínky

Jako záruční list ve většině slouží nákupní doklad. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a právními předpisy ČR.

Vysvětlení termínu ,, SKLADEM V E-SHOPU ,,

 • Zboží je skladem v Prostějově.
 • Zboží je skladem v našem centrálním skladu.
 • Zboží je skladem u našeho dodavatele.

 -VŠECHNY TYTO TŘI BODY ZNAMENAJÍ ,, SKLADEM V E-SHOPU ,,

Pokud se stane, že deklarované zboží již nebude skladem v e-shopu, budete o tomto informováni e-mailem, telefonicky, nebo u drobností přiloženým oznámením ke zboží.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Kamofish.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Graffishing.cz doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Graffishing.cz pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně Graffishing.cz nebo elektronicky na Graffishing.cz.

Elektronická evidence tržeb

 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.