Reklamační řád

 REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího David Lužný   IČ 75672201, DIČ CZ8208093498, se sídlem Plumlovská 3614 – CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB  796 04 Prostějov. Tento řád popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Tento reklamační řád je v souladu dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Kupujícím je míněn spotřebitel nebo podnikatel

  • Spotřebitelem je člověk, který mimo svou podnikatelskou činnost nebo mimo výkonu svého povolání uzavírá smluvní vztah s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel a za podnikatele se považuje i osoba, která tvoří smluvní vztahy související s vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, nebo také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  • Kupující má povinnost se seznámit s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Vady zboží a práva spojená z vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Jako doklad o záruce (záruční list) ke každému zakoupeného zboží vystavuje prodávající nákupní doklad.

Délka záruky

Záruční doba na zboží vždy začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, nebo dnem uvedeným na záručním listě.

Délka záruky pro koncového spotřebitele:

Na veškeré zboží pro koncové spotřebitele zakoupené u naší firmy poskytujeme záruku 24 měsíců (nikoliv na IČO). Někteří dodavatelé pro koncové zákazníky nám poskytují záruku 24 měsíců. Pokud nám dodavatel (výrobce) poskytuje záruku pouze 12 měsíců, dalších 12 měsíců poskytuje firma Grafishing&hunting  David Lužný.

Délka záruky pro firmy, nákup na IČO:

Na veškeré zboží pro firmy nebo živnostníky poskytujeme záruku 12 měsíců (nákup na IČO).

Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Pokud je prodávané zboží se slevou ( zboží poškozené, použité, nekompletní atd., kdy tyto skutečnosti musí být vždy uvedeny a pokud tyto uvedeny nejsou, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní) může být uplatněna výjimka. Jedná-li se o zboží použité, prodávající neodpovídá za vady v odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, práva z odpovědnosti za vady na zakoupeném zboží zaniknou, nebyla-li záruka uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Dobu 12měsíců uvede prodávající v dokladu o prodeji daného zboží a dostatečně výrazně i v nabídce zboží a v potvrzení objednávky. U zboží, které je prodávané za nižší cenu z důvodu vady nebo nekompletnosti se záruka nevztahuje na ty vady, pro které byla nižší cena sjednána a kupujícímu nabídnuta.

Záruční podmínky

Doporučujeme kupujícímu, aby při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo CENTRUM RYBÁŘSKÝCH POTŘEB, Plumlovská 3614, 796 04 Prostějov. Zboží, které je předané k reklamaci bude posuzováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Závadu doporučujeme uvést písemnou formu.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady na zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupujícímu se přiznávají po uplynutí této lhůty stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Pokud nebudou dodány veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace jako části zboží nebo jiných podkladů apod. bude průběh reklamace pozastaven do doby, kdy budou kupujícím v nejkratší možné době doplněny.

Předmět reklamace, který je zaslán kupujícím prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok kupujícího na uplatnění záruky zaniká v případě neodborném zacházení nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba zboží prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Dojde-li v reklamačním řízení k výměně zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Spotřební materiál

Pokud je zboží prodáváno nebo je obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Kupujícímu právo reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnostem, kdy se záruka nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Prodávající vždy v takovémto případě ve vyjádření k případnému zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně CENTRA RYBÁŘSKÝCH POTŘEB a nebo jako dokument na www.graffishing.cz.